二十四史 | 四库全书 | 古今图书集成 | 历史人物 | 说文解字 | 成语词典 | 甲骨文合集 | 殷周金文集成 | 象形字典 | 十三经索引 | 字体转换器 | 篆书识别 | 近义反义词 | 对联大全 | 家谱族谱查询 | 哈佛古籍

首页 | 国学书库 | 影印古籍 | 诗词宝典 | 精选 | 汉语字典 | 汉语词典 | 部件查字 | 书法字典 | 甲骨文 | 解密 | 历史人物 | 历史典故 | 姓氏 | 民族 | 世界名著 | 软件下载

历史 | 四库全书 | 全文检索 | 古籍书目 | 正史 | 成语词典 | 康熙字典 | 说文解字 | 字形演变 | 金 文 | 年号 | 历史地名 | 历史事件 | 官职 | 知识 | 中医中药 | 留言反馈

汉字:㧖

㧖汉字
拼音:è 四角码:53017
部首:手 总笔画:8 部首外:5
98五笔:rynn 86五笔:rynn 郑码:dwyd
统一码A:39D6 仓颉:qhsn 笔顺:12145135
 异体字: 

「㧖」基本解释

同【】字。
拼音e4

「㧖」 在工具书中的解释         页码点不开肿么办?提取码:a123

工具书 影印版 备注 文字版
汉语大字典 第1965页 第10字 第4卷
中华字海 第335页  第10字
汉语大词典 第8485页 第6卷 502
现代汉语词典 --
新华字典 --
字 源 --
中华大字典 第617页  第6字
康熙字典 (内府) 第1016页 第6字 文字版
康熙字典 (同文) 第424页 第20字 文字版
康熙字典 (标点) 第371页 第13字
异体字 𢫷𢬉详情
说文解字注 第2388页 文字版
说文解字 (陈刻本) 第491页
说文解字 (孙刻本) 第423页 文字版
说文解字 (日藏本) 第412页 左栏
说文解字 (汲古阁) 第793页 文字版
说文系传 第954页
说文解字句读 --
说文解字义证 --
说文解字今释 第1697页
汉字源流字典 第403页 
形音义综合大字典 第553页
王力古汉语字典 第360页 第5字
故训汇纂 第876页 第7字
经籍籑诂 第9552页 入聲,十一陌下(韻目第9506頁)
第9607页 入聲,十一陌,下補遺(韻目第9584頁)
文字版
古文字诂林 --
说文解字诂林 --


下载《汉字宝典》离线查询,支持部件查字和反查,反查就是根据解释查字。完美显示所有汉字,无乱码。
浏览器滚动条滚动到底,即可显示剩下的工具书。

国学迷 式訓堂叢書四十一種 明文奇賞四十卷 中西匯通醫書五種 書集傳六卷書序一卷問答一卷 曾忠襄公全集六十七卷 左傳選十四卷 國魂叢編 鐘鼎字源五卷附錄一卷 爾雅新義二十卷 經籍纂詁一百六卷補遺一百六卷首一卷 皇朝掌故彙編內編六十卷首一卷外編四十卷首一卷 郢中酬唱集四卷 正蒙二卷 醫宗必讀十卷 史通通釋二十卷 涵芬樓藏書目錄一卷 古紅梅閣外集六卷 天中許子政學合一集不分卷 曇花一現草一卷 賢母錄一卷 三國會要二十二卷首一卷 [同治]重修酆都縣志四卷 司馬文正公傳家集八十卷目錄二卷年譜一卷附錄一卷 榆園叢刻十五種附一種 昭德先生郡齋讀書志四卷後志二卷 鼎鍥趙田了凡袁先生編纂古本歷史大方綱鑑補三十九卷 二十二史紀事提要八卷 周禮註疏十八卷 出使英法義比四國日記六卷(清光緒十六年正月十一日至十七年二月三十日) 翻譯名義集二十卷 永嘉叢書十三種 翠薇山房數學十五種三十八卷 全唐詩九百卷 字彙十二集首一卷末一卷韻法直圖一卷 水雲樓詞續一卷 御製詩初集四十八卷目錄六卷 節本王陽明集十三卷首一卷 康熙字典十二集三十六卷總目一卷檢字一卷辨似一卷等韻一卷補遺一卷備考一卷 紀公叢書十三種 [乾隆]介休縣志十四卷 商君書五卷 漢晉迄明謚彙考十卷皇朝謚彙考五卷 吳門畫舫錄二卷 聖安皇帝本紀 儀禮注疏十七卷附考證 大雲山房言事二卷 唐賢三昧集三卷 溫飛卿詩集七卷别集一卷集外詩一卷 誨爾錄二卷 周禮六卷 [康熙]徽州府志十八卷圖一卷 汗簡箋正七卷目錄一卷 建安七子全集二十七卷 怡園同懷吟草二卷 經義考三百卷目錄二卷 朔風吟略十一卷 淮南内篇十九卷 榮壽編□□卷 司馬文正公集八十二卷首一卷目錄二卷 林文忠公政書五種三十七卷 大易疏解:10卷 周易象義:4卷 易經註疏大全合纂:周易繫辭註疏大全合纂:64卷, 首1卷 ; 周易繫辭註疏大全合纂:4卷 周易大全纂:周易大全圖說:12卷, 附周易大全圖說:1卷 羲經十一翼:5卷, 首1卷 檀弓:2 卷 今文周易演義:周易演義:12卷, 首1卷 禮经貫:4卷 家禮節要:射禮儀莭:不分卷 周易傳義大全:24卷, 上下篇義1卷, 朱子圖說1卷, 五贊1卷, 筮儀1卷, 綱領1卷 文公家禮儀節:8卷 周易古今文全書:周易全書:21卷 禮樂合編:30卷 易學啓蒙:5卷 新刻易測:易測:10卷 董子春秋繁露:春秋繁露:合刻繁露大戴太玄:太玄集事:1卷, 附太玄集事1卷 鋟王趙二先生校閱音義天梯春秋正文:天梯春秋正文:2卷 春秋三書:[31卷] 春秋列國論:24卷 春秋諸傳斷:存6卷 (原7卷, 缺卷7) 春秋書法解:1卷 增定春秋衡庫:春秋衡庫:30卷, 附錄3卷, 備錄1卷 重訂批點春秋左傳詳節句解:春秋左傳詳節句解:重訂春秋左傳句解:35卷 精選東萊先生左氏博議句解:左氏博議句解:東萊先生左氏博議句解:16卷 唐荊川先生編纂左氏始末:左氏始末:12卷 春秋左傳註解辯誤:古字奇字音釋:2卷, 古字奇字音釋1卷, 補遺1卷 春秋左傳綱目定註:30卷 書經集註:10卷 東坡書傳:20卷 便蒙删補書經翼:書經翼:日可謝先生補註書經翼:7卷 書經註疏大全合纂:59卷, 首1卷 新校尚書減註:尚書減註:蔡傳便蒙書經集註:6卷 周禮註疏:[42卷 新刻徐玄扈先生纂輯毛詩六帖講意:毛詩六帖講意:4卷 孝經註疏:十三經註疏:9卷 新鍥晉雲江先生闡蒙衍義集註:江先生闡蒙衍義集註:不分卷 孝經集義:孝經刋誤:1卷 四書集註:21卷 書傳大全:10卷, 綱領1卷, 圖1卷 四書集註:21卷 尚書疏衍:4卷 詩傳大全:詩序辨說:20卷, 綱領1卷, 圖1卷, 詩序辨說1卷 孟子集註:大魁四書集註:7卷 周禮:20卷 新鍥四書心鉢:四書心鉢:9卷 周禮句解:12卷 中庸章句大全:中庸或問:讀中庸法:1卷 ; 中庸或問:1卷 ; 讀中庸法:1卷 孟子:2卷 鼎鐫睡菴湯太史四書脉:四書脉:6卷 孟子:官本正文孟子:2卷 四書十一經通考:20卷 新鐫性理奧:性理奧:10卷, 首1卷 聖學宗傳:18卷 經世石畫:3卷 六子全書:60卷 老子道德經:2卷 南華眞經/:莊子. 新刻乙丑科華會元四書主意金玉髓:四書主意金玉髓:新刻會元華芳侯先生四書主意金玉髓:14卷 四書蒙引:15卷 新鐫黄貞父訂補四書周莊合解:四書周莊合解:10卷 冲虛至德眞經:8卷 荀子:20卷 四書名物考:名物考:經言枝指:20卷 四書備攷:四書考:四書考異:28卷, 附四書考異1卷 新纂門目五臣音註揚子法言:門目五臣音註揚子法言:音註揚子法言:揚子法言:10卷 中說:10卷 三子音義:三子合刋音義:20卷 四書人物考訂補:40卷 老子道德真經:道德真經:2卷, 附音義 莊子南華真經:南華真經:4卷 , 附音義 性理標題綜要:性理綜要:性理彙要:22卷 晦菴先生語錄類要:18卷 薛文清公讀書全錄類編:讀書全錄類編:20卷 聖學格物通:格物通:100卷 新刋群書攷正性理大全:性理大全:70卷 新刋性理大全:性理大全:70卷, 首1卷 涇野子內篇:涇野先生文集:27卷 彙選子集奇賞:子集奇賞:三函子集:7卷 呻吟語:6卷 最樂編:5卷 玉堂校傳如崗陳先生二經精解全編:二經精解全編:33卷 大明仁孝皇后勸善書:勸善書:20卷 (缺卷1至2) 五倫書:御製五倫書:62卷 飛霞館選百家纂雋:百家纂雋:10卷 太上老子道德經:老子道德經:4卷 菜根譚:前集:1卷, 後集:1卷 御製重輯明心寶鑑:明心寶鑑:2卷 道德經解:2卷 新鍥提頭音釋官板大字明心寶鑑正文:明心寶鑑正文:2卷 關尹子:2卷 孔聖家語圖:11卷 列子沖虛真經:沖虛真經:三子合刻:8卷, 附音義:1卷 列子沖虛真經:沖虛真經:三子合刻:8卷, 附音義:1卷 闕里志:二十四卷 西翁教子言:8卷 御世仁風:4卷 新鍥纂集諸家全書大成斷易天機:斷易天機:6卷 卜筮全書:14卷 南華真經旁注 南華真經:六子書:10卷 南華真經:六子書:10卷 莊子南華真經:南華真經:10卷 新刻玉洞金書:玉洞金書:百家名書:1卷 老子道德經:道德真經:2卷 莊子通義:10卷 佐玄直指圖解:上官出行:出行求財:10卷, 賦:1卷, 附上官出行:1卷, 出行求財:1卷 莊子通:讀莊槩辨:10卷 ; 讀莊槩辨:1卷 箋元遁甲句解煙波釣叟歌:煙波釣叟歌:註解遁甲釣叟歌:遁甲釣叟歌:1卷 南華經內篇集註:7卷, 首1卷 莊子:六子書:10卷 南華發覆:8卷 新刻星平總會命海全編:星平總會命海全編:10卷, 首1卷 地理参贊玄機僊婆集:僊婆集:12卷 荀子:荀子全書:20卷 雙劍閣集地理人天眼目:地理人天眼目:8卷 呂氏春秋:呂覽:26卷 蔣道林先生桃岡日錄:桃岡日錄:不分卷 聖蹟圖:1卷 淮南鴻烈解:21卷 聖門志:6卷 胡氏大族譜胡氏大族谱 [胡氏家譜][胡氏家谱] 胡氏族譜胡氏族谱 臨濮施氏族譜临濮施氏族谱 臺灣吳姓宗親族譜. 武榮吳氏建山公派自閩遷台台湾吴姓宗亲族谱. 武荣吴氏建山公派自闽迁台 臺灣吳氏族譜 [不分卷]台湾吴氏族谱 [不分卷] 臺灣清水埔姜林 王公國忍派下族譜台湾清水埔姜林 王公国忍派下族谱 臺灣省宜蘭吳氏甕公後裔族譜台湾省宜兰吴氏瓮公后裔族谱 臺灣省游氏族譜台湾省游氏族谱 臺灣省莊嚴宗親總會懇親大會祭祖大典暨彰化縣莊姓宗親會...會刊台湾省庄严宗亲总会恳亲大会祭祖大典暨彰化县庄姓宗亲会...会刊 臺灣許姓宗親會 ... 紀念特刊台湾许姓宗亲会 ... 纪念特刊 興化谷目村陳氏族譜兴化谷目村陈氏族谱 芙蓉李氏族譜芙蓉李氏族谱 芙蓉李氏族譜尚公派系芙蓉李氏族谱尚公派系 芙蓉李氏族譜嶺兜派系芙蓉李氏族谱岭兜派系 芙蓉李氏族譜溪美派獅頭派系芙蓉李氏族谱溪美派狮头派系 芙蓉李氏族譜西埔洋當派系石目李氏族譜芙蓉李氏族谱西埔洋当派系石目李氏族谱 花姓族譜簡介花姓族谱简介 英南洪氏族譜英南洪氏族谱 范陽盧氏宗譜范阳卢氏宗谱 范陽簡氏洪源會益族譜范阳简氏洪源会益族谱 范陽鄒氏第十修族譜 [15卷]范阳邹氏第十修族谱 [15卷] 范陽鄒氏重修族譜 [不分卷]范阳邹氏重修族谱 [不分卷] 茶地傅氏房譜[4卷]茶地傅氏房谱[4卷] 荊山徐氏族譜 [3卷]荆山徐氏族谱 [3卷] 莆田前埭林氏族譜莆田前埭林氏族谱 莆田林氏西山本支宗譜 [4卷]莆田林氏西山本支宗谱 [4卷] 莆田石庭黄氏族譜莆田石庭黄氏族谱 莆田黃石橫塘村張氏家族分支概況表莆田黄石横塘村张氏家族分支概况表 莆陽刺桐黃氏續修族譜莆阳刺桐黄氏续修族谱 莆陽剌桐金紫方氏族譜莆阳剌桐金紫方氏族谱 莆陽剌桐金紫方氏族譜 [存卷1]莆阳剌桐金紫方氏族谱 [存卷1] 莆陽康氏家譜莆阳康氏家谱 莆陽玉湖陳氏家乘莆阳玉湖陈氏家乘 莆陽碧溪黃氏宗譜莆阳碧溪黄氏宗谱 莆陽黃巷黃氏族譜莆阳黄巷黄氏族谱 莆陽黄氏通書莆阳黄氏通书 莆陽黄氏通書莆阳黄氏通书 莆陽黄氏通書續编莆阳黄氏通书续编 莊氏宗譜庄氏宗谱 北里志 一卷(唐)孙[綮(糸→木)]撰 教坊记 一卷(唐)崔令钦撰 青楼集 一卷(元)黄□撰 丽情集 一卷(宋)张君房撰 卷第七十九 文则 一卷(宋)陈[马癸]撰 文录 一卷(宋)唐庚撰 诗品 三卷(梁)钟嵘撰 诗式 一卷(唐释)皎然撰 诗谱 一卷(元)陈绎曾撰 二十四诗品 一卷(唐)司空图撰 诗谈 一卷(宋)阙名撰 诗论 一卷(宋释)普闻撰 诗病五事 一卷(宋)苏辙撰 杜诗笺 一卷(宋)黄庭坚撰 卷第八十 风骚旨格 一卷(唐释)齐己撰 韵语阳秋 一卷(宋)葛立方撰 艺苑雌黄 一卷(宋)严有翼撰 谭苑醍醐 一卷(明)杨慎撰 竹林诗评 一卷(□)阙名撰 谢氏诗源 一卷(□)阙名撰 潜溪诗眼 一卷(宋)范温撰 本事诗 一卷(唐)孟[綮(糸→木)]撰 续本事诗 一卷(□)聂奉先撰 卷第八十一 巩(上)石]溪诗话 一卷(宋)黄彻撰 环溪诗话 一卷(宋)吴沆撰 东坡诗话 一卷(宋)苏轼撰 西清诗话 一卷(宋)蔡绦撰 艇斋诗话 一卷(宋)曾季狸撰 梅涧诗话 一卷(宋)韦居安撰 后村诗话 一卷(宋)刘克庄撰 漫叟诗话 一卷(□)阙名撰 桐江诗话 一卷(□)阙名撰 兰庄诗话 一卷(明)闵文振撰 迂斋诗话 一卷(□)阙名撰 金玉诗话 一卷(宋)蔡绦撰 汉皋诗话 一卷(□)阙名撰 陈辅之诗话 一卷(宋)陈辅撰 敖器之诗话 一卷(宋)敖陶孙撰 潘子真诗话 一卷(宋)潘子真撰 青琐诗话 一卷(元)刘斧撰 玄散诗话 一卷(□)阙名撰 卷第八十二 六一居士诗话 一卷(宋)欧阳修撰 司马温公诗话 一卷(宋)司马光撰 刘[分夂]贡父诗话 一卷(宋)刘[分夂]撰 后山居士诗话 一卷(宋)陈师道撰 许彦周诗话 一卷(宋)许[岂页]撰 卷第八十三 沧浪诗话 一卷(宋)严羽撰 珊瑚钩诗话 三卷(宋)张表臣撰 石林诗话 三卷(宋)叶梦得撰 乌台诗案 一卷(宋)朋九万撰 卷第八十四 庚溪诗话 一卷(宋)陈岩肖撰 紫微诗话 一卷(宋)吕本中撰 竹坡老人诗话 一卷(宋)周紫芝撰 临汉隐居诗话 一卷(宋)魏泰撰 
特别致谢 | 收藏本站 | 欢迎投稿 | 意见建议 |
Copyright © 国学大师 古典图书集成 All Rights Reserved.
免责声明:本站非营利性站点,以方便网友为主,仅供学习研究。
内容由热心网友提供和网上收集,不保留版权。若侵犯了您的权益,来信即刪。scp168@qq.com

ICP证:鲁ICP备19060063号