二十四史 | 四库全书 | 古今图书集成 | 历史人物 | 说文解字 | 成语词典 | 甲骨文合集 | 殷周金文集成 | 象形字典 | 十三经索引 | 字体转换器 | 篆书识别 | 近义反义词 | 对联大全 | 家谱族谱查询 | 哈佛古籍

首页 | 国学书库 | 影印古籍 | 诗词宝典 | 精选 | 汉语字典 | 汉语词典 | 部件查字 | 书法字典 | 甲骨文 | 解密 | 历史人物 | 历史典故 | 姓氏 | 民族 | 世界名著 | 软件下载

历史 | 四库全书 | 全文检索 | 古籍书目 | 正史 | 成语词典 | 康熙字典 | 说文解字 | 字形演变 | 金 文 | 年号 | 历史地名 | 历史事件 | 官职 | 知识 | 中医中药 | 留言反馈

首页 > 汉语词典 >

汉语词典

 【拼音索引】 【部首索引
拼音索引
Aaaianangao
Bbabaibanbangbaobeibenbengbibianbiaobiebinbingbobu
Ccacaicancangcaoceceicencengchachaichanchangchaochechenchengchichongchouchuchuachuaichuanchuangchuichunchuocicongcoucucuancuicuncuo
Ddadaidandangdaodedeidengdidiadiandiaodiedingdiudongdoududuanduidunduo
Eeeienenger
Ffafanfangfeifenfengfiaofofoufu
Ggagaiganganggaogegeigengenggonggouguguaguaiguanguangguigunguo
Hhahaihanhanghaoheheihenhenghmhnghonghouhuhuahuaihuanhuanghuihunhuo
Jjijiajianjiangjiaojiejinjingjiongjiujujuanjuejun
Kkakaikankangkaokekenkengkongkoukukuakuaikuankuangkuikunkuo
Llalailanlanglaoleleilenglilialianliangliaolielinlingliulongloululuanlüelunluo
Mmmamaimanmangmaomemeimenmengmimianmiaomieminmingmiumomoumu
Nnnanainannangnaoneneinennengngninianniangniaonieninningniunongnoununuannüenunnuo
Ooou
Ppapaipanpangpaopeipenpengpipianpiaopiepinpingpopoupu
Qqiqiaqianqiangqiaoqieqinqingqiongqiuququanquequn
Rranrangraorerenrengrirongroururuanruirunruo
Ssasaisansangsaosesensengshashaishanshangshaoshesheishenshengshishoushushuashuaishuanshuangshuishunshuosisongsoususuansuisunsuo
Ttataitantangtaotetengtitiantiaotietingtongtoututuantuituntuo
Wwawaiwanwangweiwenwengwowu
Xxixiaxianxiangxiaoxiexinxingxiongxiuxuxuanxuexun
Yyayaiyanyangyaoyeyiyinyingyoyongyouyuyuanyueyun
Zzazaizanzangzaozezeizenzengzhazhaizhanzhangzhaozhezheizhenzhengzhizhongzhouzhuzhuazhuaizhuanzhuangzhuizhunzhuozizongzouzuzuanzuizunzuo
部首索引
1丿
2
3广
4
5
6
7
8齿
9
10
11鹿
12
13
14

国学迷 五娘哭墓一回 金門子 [湖南武陵]進溪皇甫族譜□卷 陽九述畧一卷 蕭山藝文彙鈔不分卷 海藏癍論萃英一卷 輪輿私箋二卷附圖一卷 粵西筆述一卷 畧論安樂淨土義一卷 呂子評語正編四十二卷附刻一卷首一卷餘編八卷附刻一卷首一卷 佛說蓮華面經二卷 柳待制文集二十卷附錄一卷 琴箋一卷 開方說三卷 三禮目錄一卷 (民國)丹陽縣續志二十四卷 印識五卷 趙攷古先生遺集六卷詩一卷續集一卷附一卷 六書系韻二十四卷首一卷檢字二卷 女子古文觀止六卷 嚴東有詩集十卷 叠山集五卷 文概一卷 戰國策三十三卷 春秋元命包二卷 吳文定公藏書目一卷 備急海上仙方一卷 東齋小集一卷 論語廣義 小蓬海遺詩一卷屑屑集一卷 佛說最勝妙吉祥根本智最上祕密一切名義三摩地分二卷 左傳選十四卷 河南程氏遺書二十五卷附錄一卷 曾文正公文鈔四卷 經鉏堂襍誌 近思錄集解十四卷 敬禮耶穌聖心月不分卷 古文參同契三相類集解二卷 司馬法校注逸文四卷 諧鐸十二卷 後村居士集五十卷 新刻讀詩錄一卷 迦丁比丘說當來變經一卷 休庵前集一卷後集一卷 [萬曆]新昌縣志十三卷 春秋公羊傳校勘記十一卷釋文校勘記一卷 敎女彝訓一卷 南宮舊事一卷 大清光緒三十四年歲次戊申時憲書一卷 熙朝新語十六卷 嘉慶十六年辛未科會試硃卷一卷 新刻文會堂琴譜六卷 諸子品節五十卷 西游記金山以東釋一卷 辦案要略 靖康要錄十二卷 黃帝陰符經注一卷 馮曲陽集一卷 花案 待清軒遺稿一卷 春秋左傳綱目定註:30卷 書經集註:10卷 東坡書傳:20卷 便蒙删補書經翼:書經翼:日可謝先生補註書經翼:7卷 書經註疏大全合纂:59卷, 首1卷 新校尚書減註:尚書減註:蔡傳便蒙書經集註:6卷 周禮註疏:[42卷 新刻徐玄扈先生纂輯毛詩六帖講意:毛詩六帖講意:4卷 孝經註疏:十三經註疏:9卷 新鍥晉雲江先生闡蒙衍義集註:江先生闡蒙衍義集註:不分卷 孝經集義:孝經刋誤:1卷 四書集註:21卷 書傳大全:10卷, 綱領1卷, 圖1卷 四書集註:21卷 尚書疏衍:4卷 詩傳大全:詩序辨說:20卷, 綱領1卷, 圖1卷, 詩序辨說1卷 孟子集註:大魁四書集註:7卷 周禮:20卷 新鍥四書心鉢:四書心鉢:9卷 周禮句解:12卷 中庸章句大全:中庸或問:讀中庸法:1卷 ; 中庸或問:1卷 ; 讀中庸法:1卷 孟子:2卷 鼎鐫睡菴湯太史四書脉:四書脉:6卷 孟子:官本正文孟子:2卷 四書十一經通考:20卷 新鐫性理奧:性理奧:10卷, 首1卷 聖學宗傳:18卷 經世石畫:3卷 六子全書:60卷 老子道德經:2卷 南華眞經/:莊子. 新刻乙丑科華會元四書主意金玉髓:四書主意金玉髓:新刻會元華芳侯先生四書主意金玉髓:14卷 四書蒙引:15卷 新鐫黄貞父訂補四書周莊合解:四書周莊合解:10卷 冲虛至德眞經:8卷 荀子:20卷 四書名物考:名物考:經言枝指:20卷 四書備攷:四書考:四書考異:28卷, 附四書考異1卷 新纂門目五臣音註揚子法言:門目五臣音註揚子法言:音註揚子法言:揚子法言:10卷 中說:10卷 三子音義:三子合刋音義:20卷 四書人物考訂補:40卷 老子道德真經:道德真經:2卷, 附音義 莊子南華真經:南華真經:4卷 , 附音義 性理標題綜要:性理綜要:性理彙要:22卷 晦菴先生語錄類要:18卷 薛文清公讀書全錄類編:讀書全錄類編:20卷 聖學格物通:格物通:100卷 新刋群書攷正性理大全:性理大全:70卷 新刋性理大全:性理大全:70卷, 首1卷 涇野子內篇:涇野先生文集:27卷 彙選子集奇賞:子集奇賞:三函子集:7卷 呻吟語:6卷 最樂編:5卷 玉堂校傳如崗陳先生二經精解全編:二經精解全編:33卷 大明仁孝皇后勸善書:勸善書:20卷 (缺卷1至2) 五倫書:御製五倫書:62卷 飛霞館選百家纂雋:百家纂雋:10卷 太上老子道德經:老子道德經:4卷 菜根譚:前集:1卷, 後集:1卷 御製重輯明心寶鑑:明心寶鑑:2卷 道德經解:2卷 新鍥提頭音釋官板大字明心寶鑑正文:明心寶鑑正文:2卷 關尹子:2卷 孔聖家語圖:11卷 列子沖虛真經:沖虛真經:三子合刻:8卷, 附音義:1卷 列子沖虛真經:沖虛真經:三子合刻:8卷, 附音義:1卷 闕里志:二十四卷 西翁教子言:8卷 御世仁風:4卷 新鍥纂集諸家全書大成斷易天機:斷易天機:6卷 卜筮全書:14卷 南華真經旁注 南華真經:六子書:10卷 南華真經:六子書:10卷 莊子南華真經:南華真經:10卷 新刻玉洞金書:玉洞金書:百家名書:1卷 老子道德經:道德真經:2卷 莊子通義:10卷 佐玄直指圖解:上官出行:出行求財:10卷, 賦:1卷, 附上官出行:1卷, 出行求財:1卷 莊子通:讀莊槩辨:10卷 ; 讀莊槩辨:1卷 箋元遁甲句解煙波釣叟歌:煙波釣叟歌:註解遁甲釣叟歌:遁甲釣叟歌:1卷 南華經內篇集註:7卷, 首1卷 莊子:六子書:10卷 南華發覆:8卷 新刻星平總會命海全編:星平總會命海全編:10卷, 首1卷 地理参贊玄機僊婆集:僊婆集:12卷 荀子:荀子全書:20卷 雙劍閣集地理人天眼目:地理人天眼目:8卷 呂氏春秋:呂覽:26卷 蔣道林先生桃岡日錄:桃岡日錄:不分卷 聖蹟圖:1卷 淮南鴻烈解:21卷 聖門志:6卷 聖門志:6卷, 附錄:1卷 三太史彙纂四書人物類函:四書人物類函:四書類函:十六卷 鍥南華眞經三註大全:南華眞經三註大全:[21卷] 義勇武安王集:武安王関公集:4卷 陋巷志:8卷 釋氏要覽:教誡新學比丘行護律儀:2卷 大藏一覽:10卷 新纂門目五臣音註揚子法言:門目五臣音註揚子法言:音註揚子法言:揚子法言:六子書:10卷 淮南鴻烈解:21卷 金剛般若波羅蜜經:篆字金剛經 (三十二體):1卷, (篆書三十二體) 申鑒, Copy 2:漢魏叢書, Copy 2:5卷 申鑒, Copy 1:漢魏叢書, Copy 1:5卷 金剛般若波羅蜜經:金剛般若波羅蜜經集解:4卷 宋濂溪周元公先生集:世系遺芳集:周元公世系遺芳集:10卷 大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經:10卷 大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經:楞嚴集註:大佛頂首楞嚴經:10卷 四書徵:12卷 成唯識論:10卷 黽記:4卷 鐫性理精抄:性理精抄:12卷 方如騏校刊四種 百家類纂:40卷 佛法正論:2卷 三教平心論抄:1卷 道餘錄:1卷 續原教論:2卷 萧山吴氏宗谱 台湾台中(陈氏)有记公派下 湖北麻城李氏宗谱 安徽潜山储氏族谱 浙江吴兴新安戴氏支谱 安徽怀宁大缘叶氏族谱 湖北红安仲氏宗谱 台湾云林曾氏族谱 湖南衡山衡湘杨氏六修族谱 台湾台南林氏族谱 湖北麻城沈氏宗谱(孝友堂) 程氏续修宗谱 田心村蔡氏族谱 桂北华氏族谱脉络图 江苏无锡戴氏宗谱 唐氏家谱 刘氏族谱 1537-2002 林州市天津卫派系 第四次续写版本 广东宝安傅氏族谱 山东高密陈氏祖谱 新安汪氏重修八公谱卷 江苏武进屠氏毗陵支谱 新安县九龙吴氏重修族谱 范氏家乘 台湾新竹彭氏重修族谱序 台湾桃园(郑氏)总谱叙略 江蘇吳江 吳江楊氏宗譜 台湾台北高氏功德榜 曹氏族谱 洪台湾台中洪氏世系表 曹氏族谱世系图节略 广东新界马鞍岗胡氏族谱 湖北黄冈义门陈氏宗谱 浙绍萧山县车里庄王氏家谱 苏氏族谱 苏老庄支系 湖南湘乡黄氏四修族谱 台湾基隆廖旺公派下家谱 福建浦上莲湖祖氏族谱 岭南冯氏族谱谍(粤中图公、粤北京公分系) 湖南湘潭 中湘袁氏六修族谱 安徽蒙城袁氏宗谱 包拯集编年校补(宋)包拯撰; 杨国宜整理 定本庄子故(马通伯先生遗著)(清)马其昶撰; 马茂元编次 旧闻随笔姚永朴著; 张仁寿校注 桐城文学渊源撰述考刘声木撰; 徐天祥点校 文学研究法姚永朴撰; 许振轩校点 张籍集注(唐)张籍著; 李冬生注 北山楼集吴保初撰; 孙文光点校 方望溪遗集(清)方苞撰; 徐天祥、陈蕾点校; 吴孟复、何庆善审订 康[车酋]纪行东槎纪略(清)姚莹著; 施培毅、徐寿凯点校 三余札记刘文典撰; 管锡华点校 桐城耆旧传(清)马其昶著; 毛伯舟点注 东莱诗词集(宋)吕本中撰; 沈晖点校 尔雅翼(宋)罗愿撰; 石云孙点校 明太祖集(明)朱元璋撰; 胡士萼点校 识小录寸阴丛录(清)姚莹撰; 黄季耕点校 王侍郎奏议(清)王茂荫撰; 张新旭、张成权、殷君伯点校 小倦游阁集说储(清)包世臣撰; 李星、刘长桂点校 程氏家塾读书分年日程(元)程瑞礼撰; 姜汉椿校注 敬孚类稿(清)萧穆撰; 项纯文点校 施愚山集(清)施闰章撰; 何庆善、杨应芹点校 朱枫林集(明)朱升撰; 刘尚恒点校 翠微南征录北征录合集(宋)华岳撰; 马君骅点校 阮大铖戏曲四种(明)阮大铖撰; 徐凌云、胡金望点校 吴敬梓吴[火良]诗文合集(清)吴敬梓、吴[火良]撰; 李汉秋点校 张孝祥词笺校(宋)张孝祥撰; 宛敏灏笺校 中衢一勺艺舟双楫(清)包世臣撰; 李星点校 窦山公家议校注周绍泉、赵亚光校注 戴震全书(修订本)(清)戴震撰; 张岱年主编 杜诗说(清)黄生撰; 徐定祥点校 老子注三种 老子故 老子集解 老子章义 (清)马其昶撰; 汪福润点校辑译(清)奚侗撰; 汪福润点校辑译(清)姚鼐撰; 汪福润点校辑译 论语解注合编姚永朴撰; 余国庆点校 朱书集(清)朱书撰; 蔡昌荣、石钟扬点校 郭祥正集郭祥正撰; 孔凡礼点校 绩学堂诗文抄(清)梅文鼎撰; 何静恒、张静河点校 唐诗评三种(清)黄生等撰; 何庆善点校 皖人诗话八种(宋)朱弁等撰; 贾文昭主编 庄子精释屈赋精释(庄屈合诂)(清)钱澄之撰; 殷呈祥点校 钝斋诗选(清)方孝标撰; 唐根生、李永生点校 老子注译孙以楷、杨应芹注译 庄子诠诂胡远浚撰; 吴光龙点校 包世臣全集 管情三义 齐民四术(清)包世臣撰; 李星点校 刘铭传文集(清)刘铭传撰; 马昌华、翁飞点校 说文假借义证(清)朱[王存]撰; 余国庆、黄德宽点校 安徽出土金文订补崔恒升著 道听途说(清)潘纶恩撰; 陆林校点 古事比(清)方中德撰; 徐学林校点1998  兰苕馆外史(清)许奉恩撰; 诸伟奇校点 青泥莲花记(明)梅鼎祚纂辑; 陆林校点 秋崖诗词校注(宋)方岳撰; 秦效成校注 田间诗集(清)钱澄之撰; 诸伟奇校点 田间文集(清)钱澄之撰; 彭君华校点 田间易学(清)钱澄之撰; 吴怀祺校点 庄屈合诂(清)钱澄之撰; 殷呈祥校点 包拯集校注(宋)包拯撰; 杨国宜校注 毛诗后笺(清)胡承珙撰; 郭全芝校点; 贺友龄审订 孟子讲义姚永概撰; 陈春秀校点 明语林(清)吴肃公撰; 陆林校点 舌华录(明)曹臣撰; 陆林校点 夜雨秋灯录(清)宣鼎撰; 项纯文校点 壹斋集(清)黄钺撰; 陈育德、凤文学校点 
特别致谢 | 收藏本站 | 欢迎投稿 | 意见建议 |
Copyright © 国学大师 古典图书集成 All Rights Reserved.
免责声明:本站非营利性站点,以方便网友为主,仅供学习研究。
内容由热心网友提供和网上收集,不保留版权。若侵犯了您的权益,来信即刪。scp168@qq.com

ICP证:鲁ICP备19060063号