二十四史 | 四库全书 | 古今图书集成 | 历史人物 | 说文解字 | 成语词典 | 甲骨文合集 | 殷周金文集成 | 象形字典 | 十三经索引 | 字体转换器 | 篆书识别 | 近义反义词 | 对联大全 | 家谱族谱查询 | 哈佛古籍

首页 | 国学书库 | 影印古籍 | 诗词宝典 | 精选 | 汉语字典 | 汉语词典 | 部件查字 | 书法字典 | 甲骨文 | 解密 | 历史人物 | 历史典故 | 姓氏 | 民族 | 世界名著 | 软件下载

历史 | 四库全书 | 全文检索 | 古籍书目 | 正史 | 成语词典 | 康熙字典 | 说文解字 | 字形演变 | 金 文 | 年号 | 历史地名 | 历史事件 | 官职 | 知识 | 中医中药 | 留言反馈

首页 > 丛书检索器 >

《乾佑未年告牒Inv.》

【《乾佑未年告牒Inv.》 】
《俄藏黑水城文献》中有《乾佑未年告牒Inv.》,
 请找《俄藏黑水城文献》,本页只是提供线索。
 详细目录请点击查看:heishui.html,或使用【丛书检索器】检索。

本站上百万册影印古籍、海量资料;切换到【影印古籍】栏目,或直接从上面的搜索框输入检索即可。


包拯集编年校补(宋)包拯撰; 杨国宜整理 定本庄子故(马通伯先生遗著)(清)马其昶撰; 马茂元编次 旧闻随笔姚永朴著; 张仁寿校注 桐城文学渊源撰述考刘声木撰; 徐天祥点校 文学研究法姚永朴撰; 许振轩校点 张籍集注(唐)张籍著; 李冬生注 北山楼集吴保初撰; 孙文光点校 方望溪遗集(清)方苞撰; 徐天祥、陈蕾点校; 吴孟复、何庆善审订 康[车酋]纪行东槎纪略(清)姚莹著; 施培毅、徐寿凯点校 三余札记刘文典撰; 管锡华点校 桐城耆旧传(清)马其昶著; 毛伯舟点注 东莱诗词集(宋)吕本中撰; 沈晖点校 尔雅翼(宋)罗愿撰; 石云孙点校 明太祖集(明)朱元璋撰; 胡士萼点校 识小录寸阴丛录(清)姚莹撰; 黄季耕点校 王侍郎奏议(清)王茂荫撰; 张新旭、张成权、殷君伯点校 小倦游阁集说储(清)包世臣撰; 李星、刘长桂点校 程氏家塾读书分年日程(元)程瑞礼撰; 姜汉椿校注 敬孚类稿(清)萧穆撰; 项纯文点校 施愚山集(清)施闰章撰; 何庆善、杨应芹点校 朱枫林集(明)朱升撰; 刘尚恒点校 翠微南征录北征录合集(宋)华岳撰; 马君骅点校 阮大铖戏曲四种(明)阮大铖撰; 徐凌云、胡金望点校 吴敬梓吴[火良]诗文合集(清)吴敬梓、吴[火良]撰; 李汉秋点校 张孝祥词笺校(宋)张孝祥撰; 宛敏灏笺校 中衢一勺艺舟双楫(清)包世臣撰; 李星点校 窦山公家议校注周绍泉、赵亚光校注 戴震全书(修订本)(清)戴震撰; 张岱年主编 杜诗说(清)黄生撰; 徐定祥点校 老子注三种 老子故 老子集解 老子章义 (清)马其昶撰; 汪福润点校辑译(清)奚侗撰; 汪福润点校辑译(清)姚鼐撰; 汪福润点校辑译 论语解注合编姚永朴撰; 余国庆点校 朱书集(清)朱书撰; 蔡昌荣、石钟扬点校 郭祥正集郭祥正撰; 孔凡礼点校 绩学堂诗文抄(清)梅文鼎撰; 何静恒、张静河点校 唐诗评三种(清)黄生等撰; 何庆善点校 皖人诗话八种(宋)朱弁等撰; 贾文昭主编 庄子精释屈赋精释(庄屈合诂)(清)钱澄之撰; 殷呈祥点校 钝斋诗选(清)方孝标撰; 唐根生、李永生点校 老子注译孙以楷、杨应芹注译 庄子诠诂胡远浚撰; 吴光龙点校 包世臣全集 管情三义 齐民四术(清)包世臣撰; 李星点校 刘铭传文集(清)刘铭传撰; 马昌华、翁飞点校 说文假借义证(清)朱[王存]撰; 余国庆、黄德宽点校 安徽出土金文订补崔恒升著 道听途说(清)潘纶恩撰; 陆林校点 古事比(清)方中德撰; 徐学林校点1998  兰苕馆外史(清)许奉恩撰; 诸伟奇校点 青泥莲花记(明)梅鼎祚纂辑; 陆林校点 秋崖诗词校注(宋)方岳撰; 秦效成校注 田间诗集(清)钱澄之撰; 诸伟奇校点 田间文集(清)钱澄之撰; 彭君华校点 田间易学(清)钱澄之撰; 吴怀祺校点 庄屈合诂(清)钱澄之撰; 殷呈祥校点 包拯集校注(宋)包拯撰; 杨国宜校注 毛诗后笺(清)胡承珙撰; 郭全芝校点; 贺友龄审订 孟子讲义姚永概撰; 陈春秀校点 明语林(清)吴肃公撰; 陆林校点 舌华录(明)曹臣撰; 陆林校点 夜雨秋灯录(清)宣鼎撰; 项纯文校点 壹斋集(清)黄钺撰; 陈育德、凤文学校点 
国学迷 [乾隆]濰縣志六卷首一卷末一卷 湖海文傳七十五卷 [光緒]洪雅縣志十二卷首一卷 十三經劄記二十二卷 囊翠樓詩稿二卷 二十四史二十六種三千二百四十一卷 乙未公車日記四卷(清光緒二十一年一月二十二日至五月初六日) 賦役全書(嘉慶貳拾伍年至清道光拾伍年止) 東坡先生後集二十卷東坡先生外制集三卷 惕園初藁十六卷外藁一卷 故實含韻考略四卷 碧雞漫志五卷 御批資治通鑑綱目五十九卷前編十八卷前編擧要三卷前編外記一卷續編二十七卷 尺木堂綱鑑易知錄二十卷 十朝東華錄 山海經廣註十八卷圖五卷 格言聯璧不分卷 鉅鹿東觀集七卷 坐禪三昧法門經二卷 洪範圖說四卷 續經苑三種十二卷 鹿忠節公年譜二卷 湖海樓詩集十二卷補遺一卷 永明山居詩不分卷 史學提要輯注四卷 易經解註傳義辯正四十四卷首二卷末二卷 新選今古奇聞二十二卷 濟南雜詠一卷 唐秘書省正字先輩徐公釣磯文集十卷 黑奴籲天錄四卷 九國志十二卷 立齋外科發揮八卷 秋室集十卷 說經堂詩草一卷 午亭山人第二集三卷 青箱雜記十卷 相宗八要直解八卷 龍雲先生文集三十二卷附錄一卷 漢魏叢書三十八種二百五十一卷 黑心符不分卷 徑中徑又徑徴義三卷 真西山全集七種 諸子彚函二十六卷 湘湄驪唱一卷續刻一卷附刻一卷 周易要義十卷首一卷 清真啟蒙必讀 續水滸征四寇全傳四十九回 [光緒]射洪縣志十八卷首一卷 熊南文集六卷 鄭康成周易注三卷補遺一卷 詩經八卷 邵子湘全集三十卷附傳 漢官儀二卷附漢儀一卷 海昌俞氏著書五種 李義山詩集三卷 古今說部叢書一集二集一百六十六卷 半厂叢書初編十種 寰宇分合志八卷 羅昭諫集八卷 去思吟一卷 何御史孝子嗣主復位錄:1卷 湘湖水利志:3卷 蕭山縣志刋誤:3卷 杭志三詰三誤辨:1卷 天問補注:1卷 館課擬文:1卷 折客辨學文:1卷 答三辨文:1卷 釋二辨文:1卷 辨聖學非道學文:1卷 辨忠臣不徒死文:1卷 古禮令律無繼嗣文:1卷 古令無慶生日文:1卷 禁室女守志殉死文:1卷 勝朝彤史拾遺記:6卷 武宗外紀:1卷 後鑒錄:7卷 蠻司合志:15卷 韵學要指:11卷 賦:4卷 九懷詞:1卷 誄文:1卷 詩話:8卷 詞:2卷 填詞:6卷 擬連廂詞:1卷 二韻詩:3卷 七言絶句:8卷 排律:6卷 七言古詩:13卷 五言律詩:6卷 七言律詩:10卷 七言排律:1卷 五言格詩:5卷 雜體詩:1卷 徐都講詩:1卷 澹香閣詩鈔:紅蕖吟館詩鈔:幽篁吟館詩鈔:小紅蕖館坿刻:小幽篁館坿刻:1卷 澹[ju]軒詩初稿:4卷, 詞:1卷 天游閣詩集:2卷 蓮因室詩集:2卷, 詞集:2卷 叢筆軒遺藁:三卷 吟翠樓詩稿:1卷, 附刻:1卷 信芳閣詩草:5卷 慈暉館詩詞草 靜香閣詩存 古歡室集 緯青遺稿:1卷 龍譚精舍叢刻 孫夫人集:1卷 臥月軒稿:3卷 梅花閣遺詩:1卷 淵鑑類函:[450卷] 李元輔集:18卷 寫韻軒小稿:2卷 廣韻藻:6卷 意林:[5卷, 補遺 陝西延綏鎮志:6卷 甘肅通志:50卷, 卷首:1卷 重修肅州新志:肅州新志:不分卷 正寧縣志:甘肅:18卷 寶坻縣志:[十八卷 玉田縣(河北)志:玉田縣志:10卷 兩當縣志:4卷 西和縣志:4卷 臯蘭縣志:20卷 安定縣志:8卷 涇州誌:2卷 寧遠縣志:寧遠縣(甘肅)志:寧遠縣志續略:續刻書院原委:6卷 ; 寧遠縣志續略:8 卷, 附續刻書院原委 清水縣志:16卷 寧州志:5卷 靜寧州志:8卷, 卷首1卷 直隸秦州新志:秦州新志:12卷, 首末各1卷 秦安志:9卷, 附補 隴西縣志:12卷 潼川府志:12卷 廣元縣志:13卷, 卷首:1卷 邯鄲縣志:邯鄲縣(直隸)志:12卷 大名縣志:大名縣(直隸)志:40卷 鎮番縣志:五凉考治六德集全誌第2卷仁集鎮番縣志:1卷 多歲堂詩集:4卷, 詩載賡集:2卷, 試律詩集:1卷 聽鐘樓詩稿:8卷 崇百藥齋續集, v.6 only:崇百藥齋三集, v.6 only:五眞閣吟稿, v.6 only:合肥學舍札記, v.6 only:4卷 岱雲編:3卷 列朝詩集:歷朝詩集:[八十一卷] 遂寧縣志:12卷, 卷首:1卷 西圃叢辨:32卷 續表忠記:8卷 蒲江縣志:4卷 湖廣通志:八十卷, 圖考一卷 灌縣志:12卷, 卷首:1卷 襄陽府志:40卷, 卷首:1卷 甘州府志:甘肅府志:16卷, 坿卷首:1卷 齊東縣志:齊東縣(山東)志:8卷, 圖:1卷 荊門州志:36卷, 卷首:1卷 武昌府志:12卷 荊州府志:58卷, 卷首:1卷 平陰縣志:平陰縣(山東)志:4卷 武昌縣志:10卷, 卷首:1卷 利津縣志:利津縣新志:10卷 鹽亭縣志:8卷, 卷首:1卷 宜都縣志:12卷, 首末各1卷 滎經縣志:9卷, 卷末:1卷 鄖西縣志:20卷 永新縣志:10卷 隨州志:4卷 竹山縣志:27卷 南安府志:22卷 彭澤縣志:16卷 南安府大庾縣志:大庾縣志:大庾縣續志:二十卷, 首一卷 臨川縣續志:臨川縣(江西)續志:12卷 永順縣志:4卷 太平府志:增修太平府志:光緖重印康熙安徽太平府志:康熙安徽太平府志:安徽太平府志:[40卷, 卷首 1卷] 靈璧縣志略:四卷, 卷首 江南通志:[200卷, 序目1卷, 卷首4卷] 安鄉縣志:8卷 溆浦縣志:20卷, 卷首卷末各1卷 徽州府志:18卷, 圖:1卷 潁州府志:10卷, 卷首:1卷 安慶府志:32卷 澧志舉要:3卷 澄江香山胡氏宗譜[50卷, 卷首] : 存53冊(缺卷38, 49) : 27-40冊(卷27-35), 1946澄江香山胡氏宗谱[50卷, 卷首] : 存53册(缺卷38, 49) : 27-40册(卷27-35), 1946 澄江香山胡氏宗譜[50卷, 卷首] : 存53冊(缺卷38, 49) : 27-53冊(卷41-50), 1946澄江香山胡氏宗谱[50卷, 卷首] : 存53册(缺卷38, 49) : 27-53册(卷41-50), 1946 澄江香山胡氏宗譜[50卷, 首1卷] : 34冊 : 1-5冊, 1903澄江香山胡氏宗谱[50卷, 首1卷] : 34册 : 1-5册, 1903 澄江香山胡氏宗譜[50卷, 首1卷] : 34冊 : 6-17冊, 1903澄江香山胡氏宗谱[50卷, 首1卷] : 34册 : 6-17册, 1903 澄江香山胡氏宗譜[50卷, 首1卷] : 34冊 : 18-29冊, 1903澄江香山胡氏宗谱[50卷, 首1卷] : 34册 : 18-29册, 1903 澄江香山胡氏宗譜[50卷, 首1卷] : 34冊 : 30-34冊, 1903澄江香山胡氏宗谱[50卷, 首1卷] : 34册 : 30-34册, 1903 胡氏世譜[8卷] : 8冊(532頁), 1916胡氏世谱[8卷] : 8册(532页), 1916 皖宿蕭胡氏族譜[8卷] : 8冊(715頁), 1999皖宿萧胡氏族谱[8卷] : 8册(715页), 1999 毗陵胡氏重修宗譜[6卷] : 6冊(510頁), 1927毗陵胡氏重修宗谱[6卷] : 6册(510页), 1927 毘陵胡氏世牒[10卷] : 10冊 : 1-5冊, 1918毘陵胡氏世牒[10卷] : 10册 : 1-5册, 1918 毘陵胡氏世牒[10卷] : 10冊 : 6-10冊, 1918毘陵胡氏世牒[10卷] : 10册 : 6-10册, 1918 石安胡氏宗譜[8卷] : 8冊(766頁), 1928石安胡氏宗谱[8卷] : 8册(766页), 1928 胡氏宗譜[8冊] : 8冊(708頁), 1916胡氏宗谱[8册] : 8册(708页), 1916 胡氏宗譜[12卷] : 12冊(987頁), 1904胡氏宗谱[12卷] : 12册(987页), 1904 胡氏宗譜[12卷, 首1卷] : 12冊(704頁), 1921胡氏宗谱[12卷, 首1卷] : 12册(704页), 1921 胡氏宗譜[28卷] : 存27冊(缺卷25) : 1-13冊, 1873胡氏宗谱[28卷] : 存27册(缺卷25) : 1-13册, 1873 胡氏宗譜[28卷] : 存27冊(缺卷25) : 14-26冊, 1873胡氏宗谱[28卷] : 存27册(缺卷25) : 14-26册, 1873 胡氏宗譜[28卷] : 存27冊(缺卷25) : 26-27冊, 1873胡氏宗谱[28卷] : 存27册(缺卷25) : 26-27册, 1873 城南胡氏家譜[16卷, 首1卷] : 20冊 : 1-11冊, 1852城南胡氏家谱[16卷, 首1卷] : 20册 : 1-11册, 1852 城南胡氏家譜[16卷, 首1卷] : 20冊 : 12-20冊, 1852城南胡氏家谱[16卷, 首1卷] : 20册 : 12-20册, 1852 澄江香山胡氏宗譜[50卷, 首1卷] : 34冊 : 1-5冊, 1903澄江香山胡氏宗谱[50卷, 首1卷] : 34册 : 1-5册, 1903 澄江香山胡氏宗譜[50卷, 首1卷] : 34冊 : 6-17冊, 1903澄江香山胡氏宗谱[50卷, 首1卷] : 34册 : 6-17册, 1903 澄江香山胡氏宗譜[50卷, 首1卷] : 34冊 : 18-29冊, 1903澄江香山胡氏宗谱[50卷, 首1卷] : 34册 : 18-29册, 1903 澄江香山胡氏宗譜[50卷, 首1卷] : 34冊 : 30-34冊, 1903澄江香山胡氏宗谱[50卷, 首1卷] : 34册 : 30-34册, 1903 胡氏宗譜[28卷] : 存27冊(缺卷25) : 1-13冊, 1873胡氏宗谱[28卷] : 存27册(缺卷25) : 1-13册, 1873 胡氏宗譜[28卷] : 存27冊(缺卷25) : 14-26冊, 1873胡氏宗谱[28卷] : 存27册(缺卷25) : 14-26册, 1873 胡氏宗譜[28卷] : 存27冊(缺卷25) : 26-27冊, 1873胡氏宗谱[28卷] : 存27册(缺卷25) : 26-27册, 1873 皖宿蕭胡氏族譜[8卷] : 8冊(715頁), 1999皖宿萧胡氏族谱[8卷] : 8册(715页), 1999 安定胡氏族譜 : 2冊(132頁), 1721安定胡氏族谱 : 2册(132页), 1721 胡氏宗譜[13卷首1卷] : 存8冊(缺卷4, 7-8) : 1-6冊, 1946胡氏宗谱[13卷首1卷] : 存8册(缺卷4, 7-8) : 1-6册, 1946 胡氏宗譜[13卷首1卷] : 存8冊(缺卷4, 7-8) : 7-8冊, 1946胡氏宗谱[13卷首1卷] : 存8册(缺卷4, 7-8) : 7-8册, 1946 胡氏宗譜[12卷首1卷] : 10冊 : 第1-4冊, 1929胡氏宗谱[12卷首1卷] : 10册 : 第1-4册, 1929 胡氏宗譜[12卷首1卷] : 10冊 : 第5-9冊, 1929胡氏宗谱[12卷首1卷] : 10册 : 第5-9册, 1929 胡氏宗譜[12卷首1卷] : 10冊 : 第10冊, 1929胡氏宗谱[12卷首1卷] : 10册 : 第10册, 1929 胡氏家牒 : 1冊(124頁), 1930胡氏家牒 : 1册(124页), 1930 明經胡氏宗譜 : 1冊(186頁), 1543明经胡氏宗谱 : 1册(186页), 1543 胡氏家譜草稿 : 1冊(39頁), 1978胡氏家谱草稿 : 1册(39页), 1978 寨前胡氏族譜[不分卷](懷德堂) : 存2冊(318頁), 1944寨前胡氏族谱[不分卷](怀德堂) : 存2册(318页), 1944 桂陽縣胡氏族譜[不分卷] : 5冊(731頁), 1804桂阳县胡氏族谱[不分卷] : 5册(731页), 1804 興邑嚴溪胡氏重修族譜[不分卷] : 1冊(440頁), 1906兴邑严溪胡氏重修族谱[不分卷] : 1册(440页), 1906 包拯集编年校补(宋)包拯撰; 杨国宜整理 定本庄子故(马通伯先生遗著)(清)马其昶撰; 马茂元编次 旧闻随笔姚永朴著; 张仁寿校注 桐城文学渊源撰述考刘声木撰; 徐天祥点校 文学研究法姚永朴撰; 许振轩校点 张籍集注(唐)张籍著; 李冬生注 北山楼集吴保初撰; 孙文光点校 方望溪遗集(清)方苞撰; 徐天祥、陈蕾点校; 吴孟复、何庆善审订 康[车酋]纪行东槎纪略(清)姚莹著; 施培毅、徐寿凯点校 三余札记刘文典撰; 管锡华点校 桐城耆旧传(清)马其昶著; 毛伯舟点注 东莱诗词集(宋)吕本中撰; 沈晖点校 尔雅翼(宋)罗愿撰; 石云孙点校 明太祖集(明)朱元璋撰; 胡士萼点校 识小录寸阴丛录(清)姚莹撰; 黄季耕点校 王侍郎奏议(清)王茂荫撰; 张新旭、张成权、殷君伯点校 小倦游阁集说储(清)包世臣撰; 李星、刘长桂点校 程氏家塾读书分年日程(元)程瑞礼撰; 姜汉椿校注 敬孚类稿(清)萧穆撰; 项纯文点校 施愚山集(清)施闰章撰; 何庆善、杨应芹点校 朱枫林集(明)朱升撰; 刘尚恒点校 翠微南征录北征录合集(宋)华岳撰; 马君骅点校 阮大铖戏曲四种(明)阮大铖撰; 徐凌云、胡金望点校 吴敬梓吴[火良]诗文合集(清)吴敬梓、吴[火良]撰; 李汉秋点校 张孝祥词笺校(宋)张孝祥撰; 宛敏灏笺校 中衢一勺艺舟双楫(清)包世臣撰; 李星点校 窦山公家议校注周绍泉、赵亚光校注 戴震全书(修订本)(清)戴震撰; 张岱年主编 杜诗说(清)黄生撰; 徐定祥点校 老子注三种 老子故 老子集解 老子章义 (清)马其昶撰; 汪福润点校辑译(清)奚侗撰; 汪福润点校辑译(清)姚鼐撰; 汪福润点校辑译 论语解注合编姚永朴撰; 余国庆点校 朱书集(清)朱书撰; 蔡昌荣、石钟扬点校 郭祥正集郭祥正撰; 孔凡礼点校 绩学堂诗文抄(清)梅文鼎撰; 何静恒、张静河点校 唐诗评三种(清)黄生等撰; 何庆善点校 皖人诗话八种(宋)朱弁等撰; 贾文昭主编 庄子精释屈赋精释(庄屈合诂)(清)钱澄之撰; 殷呈祥点校 钝斋诗选(清)方孝标撰; 唐根生、李永生点校 老子注译孙以楷、杨应芹注译 庄子诠诂胡远浚撰; 吴光龙点校 包世臣全集 管情三义 齐民四术(清)包世臣撰; 李星点校 刘铭传文集(清)刘铭传撰; 马昌华、翁飞点校 说文假借义证(清)朱[王存]撰; 余国庆、黄德宽点校 安徽出土金文订补崔恒升著 道听途说(清)潘纶恩撰; 陆林校点 古事比(清)方中德撰; 徐学林校点1998  兰苕馆外史(清)许奉恩撰; 诸伟奇校点 青泥莲花记(明)梅鼎祚纂辑; 陆林校点 秋崖诗词校注(宋)方岳撰; 秦效成校注 田间诗集(清)钱澄之撰; 诸伟奇校点 田间文集(清)钱澄之撰; 彭君华校点 田间易学(清)钱澄之撰; 吴怀祺校点 庄屈合诂(清)钱澄之撰; 殷呈祥校点 包拯集校注(宋)包拯撰; 杨国宜校注 毛诗后笺(清)胡承珙撰; 郭全芝校点; 贺友龄审订 孟子讲义姚永概撰; 陈春秀校点 明语林(清)吴肃公撰; 陆林校点 舌华录(明)曹臣撰; 陆林校点 夜雨秋灯录(清)宣鼎撰; 项纯文校点 壹斋集(清)黄钺撰; 陈育德、凤文学校点 
特别致谢 | 收藏本站 | 欢迎投稿 | 意见建议 |
Copyright © 国学大师 古典图书集成 All Rights Reserved.
免责声明:本站非营利性站点,以方便网友为主,仅供学习研究。
内容由热心网友提供和网上收集,不保留版权。若侵犯了您的权益,来信即刪。scp168@qq.com

ICP证:鲁ICP备19060063号